statuten PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Harrie Rosman   
Friday, 8 May 2009
STATUTEN WINTERSWIJKSE BEDRIJFS SCHIETBOND.   

 NAAM, ZETEL, DUUR EN BOEKJAAR

 

ARTIKEL 1

1.       De vereniging is genaamd:      WINTERSWIJKSE BEDRIJFS SCHIETBOND.2.       Zij is gevestigd in Winterswijk, opgericht vijftien mei negentienhonderd één en vijftig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.3.       Het boekjaar van de W.B.S.B. loopt van 1 Mei van enig jaar tot en met dertig April van het daarop volgende jaar.  

DOEL

 

ARTIKEL 2

De vereniging heeft ten doel haar leden in de gelegenheid te stellen het schieten als sport te beoefenen, zulks voor zover het schieten met de luchtbuks betreft.Zij tracht dat doel te bereiken door het houden van wedstrijden in competitieverband en andere te organiseren wedstrijden, terwijl zij voorts haar doel tracht te bereiken met alle andere geoorloofde middelen die daartoe bevorderlijk zijn.  

LEDEN

 

ARTIKEL 3

1.       Leden kunnen zijn verenigingen van bedrijven, instellingen en/of combinaties hiervan, alsmede groepen, verenigingen, buurten (buurtverenigingen), families of andere groepen uit de gemeente Winterswijk, die de uitoefening van de schietsport cq. deelname aan de competitie van de W.B.S.B. ten doel hebben. 2.       Aan de toelating tot lid kunnen door het bestuur bijzondere voorwaarden worden verbonden, waartoe in ieder geval behoort dat de competitiewedstrijden op grondgebied van de gemeente Winterswijk worden afgewerkt.3.       Ingeval van niet toelating zal op verzoek van de betrokken vereniging alsnog door de eerstvolgende algemene vergadering van de W.B.S.B. over de toelating worden beslist. 

ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE

 

ARTIKEL 4

1.       Ereleden zijn natuurlijke personen, die op grond van buitengewone verdiensten op voordracht van het bestuur van de W.B.S.B. dor de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.2.       Leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die op grond van bijzondere verdiensten voor de W.B.S.B. als zodanig door het bestuur van de W.B.S.B. zijn benoemd.3.       Ereleden en leden van verdienste zijn geen leden van de W.B.S.B. als bedoeld in artikel 3 en hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke aan hen bij of krachtens de statuten en reglementen van de W.B.S.B. zijn toegekend of opgelegd.4.       Ereleden en leden van verdienste hebben het recht de door de W.B.S.B. georganiseerde wedstrijden en andere evenementen bij te wonen.5.       Rechten en verplichtingen van ereleden en leden van verdienste kunnen op dezelfde wijze worden beëindigd als het lidmaatschap van de W.B.S.B.  

EINDE VAN HET BOEKJAAR

 

ARTIKEL 5

1.       Het lidmaatschap eindigt door:
 1. ontbinding van de aangesloten vereniging;
 2. opzegging door het lid;
 3. opzegging namens de W.B.S.B.;
 4. ontzetting.
2.       Opzegging namens de W.B.S.B. geschiedt door het bestuur en kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen of wanner het lid zijn verplichtingen jegens de W.B.S.B. niet nakomt of wanneer van de W.B.S.B. redelijkerwijze niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.3.       Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de W.B.S.B. kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.4.       Een opzegging in strijd met het in lid 4 bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum, waartegen was opgezegd.5.       In afwijking van het in lid 3 bepaalde kan opzegging namens de W.B.S.B. met onmiddellijke ingang plaats hebben, indien redelijkerwijze van de W.B.S.B. niet gevergd kan worden het lidmaatschap langer te later voortduren.6.       Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, te zijnen opzichte uitsluiten door opzegging van het lidmaatschap. Deze opzegging moet geschieden binnen één maand nadat het besluit aan het lid is bekend geworden of medegedeeld.7.       Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Ontzetting kan alleen plaatsvinden wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de W.B.S.B. handelt of de W.B.S.B. op onredelijke wijze benadeelt.8.       Van een opzegging of ontzetting door het bestuur staat het betrokken lid één maand na ontvangst van kennisgeving beroep open bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.9.       Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar (boekjaar) eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.                                                                    

GELDMIDDELEN

 

ARTIKEL 6

De geldmiddelen der vereniging zijn:a.       Een jaarlijkse bijdrage te betalen door de leden, welke bijdrage door de algemene vergadering zal worden vastgesteld, terwijl het bestuur bevoegd is in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.b.       Ontvangsten uit concoursen.c.       Andere inkomsten. 

 

BESTUUR

ARTIKEL 7

1.       Het bestuur van de W.B.S.B. bestaat uit tenminste zeven personen, die door de algemene vergadering worden benoemd uit de meerderjarige leden van de vereniging die lid zijn van de W.B.S.B.2.       Het aantal bestuursleden wordt door de algemene vergadering vastgesteld.3.       De voorzitter wordt in functie gekozen; de overige functies verdeelt het bestuur onderling.4.       Ieder jaar treedt een gedeelte van de bestuursleden op de jaarvergadering af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster. De afgetredenen zijn terstond herkiesbaar. Tussentijds gekozenen treden af op het tijdstip waarop hun voorgander had moeten aftreden.5.       De bestuursleden kunnen, ook al zijn zij niet aan de beurt van aftreden, te allen tijd door de algemene vergadering als bestuurslid worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag vervalt door het verloop van die termijn.6.       Men houdt op lid van het bestuur te zijn:
 1. door bedanken;
 2. door het niet herkozen te worden na periodieke aftreding;
 3. door ontslag door de algemene vergadering;
 4. door verlies van het lidmaatschap van de vereniging wardoor het betreffende bestuurslid is afgevaardigd;
 5. door de dood.
  

BESTUURSTAAK

 

ARTIKEL 8

1.       Behoudens de bepalingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de W.B.S.B.2.       Indien het aantal bestuurders beneden zeven is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.3.       Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd of ontslagen.  

BESTUURSVERGADERING

ARTIKEL 9

1.       Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuurders dit verlangen.2.       Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurder zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuurders in het te nemen besluit zijn gekend.   3.       Alle besluiten, welke in vergadering worden genomen, kunnen slechts worden genomen met de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, mits in de betreffende vergadering de volstrekte meerderheid van de in functie zijnde bestuurleden aanwezig is, terwijl de bestluiten bedoeld in lid 2 kunnen worden genomen met de volstrekte meerderheid van de stemmen die door alle fungerende bestuursleden kunnen worden uitgebracht, ongeacht of deze stemmen alle zijn uitgebracht.4.       Blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.5.       Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.6.       a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a. bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt er een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurder dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 7.       Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die in een volgende bestuursvergadering worden vastgesteld.   

VERTEGENWOORDIGING

 

ARTIKEL 10

1.       Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.2.       De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan: de voorzitter, de secretaris en penningmeester – onderscheidenlijk hun plaatsvervangers – gezamenlijk.3.       Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Voor het aangaan van geldleningen alsmede het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende zaken, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de Algemene Vergadering.  

REKENING EN VERANTWOORDING

 

ARTIKEL 11

1.       Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de W.B.S.B. zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.2.       Het bestuur brengt – behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering – binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.3.       De algemene vergadering kiest een financiële commissie, bestaande uit drie leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.4.       De financiële commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.5.       Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zich zonodig voor rekening van de W.B.S.B. door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de W.B.S.B. te geven.6.       De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.7.       Goedkeuring door de algemene vergadering van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de rekening en verantwoording blijken.  

ALGEMENE VERGADERING

 

ARTIKEL 12

1.       Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering worden gehouden.2.       De agenda van deze vergadering bevat onder meer.
 1. Bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering;
 2. Jaarverslag van de secretaris;
 3. Behandeling en vaststelling van de rekening en verantwoording;
 4. Vaststelling van de contributies;
 5. Vaststelling van de begroting;
3.       Voorts worden algemene vergadering gehouden zo dikwijls het bestuur dat nodig acht.4.       a.  Het bestuur is op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn niet langer dan vier weken.b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid.5.       a. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van veertien dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.b. De bijeenroeping geschiedt middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.   

SAMENSTELLING EN TOEGANG ALGEMENE VERGADERING

 ARTIKEL 131.       De algemene vergadering wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de leden van de W.B.S.B. De vorenbedoelde vertegenwoordigers dienen lid te zijn van één der leden van de W.B.S.B., een en ander nader bij huishoudelijk reglement te bepalen. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur en bij diens verhindering, door een door het bestuur aan te wijzen vice-voorzitter.2.       Alle leden, ereleden en leden van verdienste van de W.B.S.B. hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen.3.       Ereleden en leden van verdienste van de W.B.S.B. kunnen aan de beraadslagingen deelnemen.4.       De voorzitter kan aan andere personen, dan die bedoeld in lid 2  van dit artikel, toegang tot de algemene vergadering verlenen.  

BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

 ARTIKEL 141.       In de algemene vergadering kan slechts stemrecht worden uitgeoefend door de in artikel 13 bedoelde vertegenwoordigers van de leden, met dien verstande dat ieder lid van de W.B.S.B. slechts één stem kan doen uitbrengen. Een lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.2.       Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.3.       Als ongeldige stemmen worden in ieder geval aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter:a.       Blanco zijn;b.       Zijn ondertekend;c.       Onleesbaar zijn;d.       Een persoon niet duidelijk aanwijzen;e.       Voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten.4.       Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen schriftelijk door middel van gesloten ongetekende briefjes, een en ander tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.5.       Staken de stemmen over een voorstel, dat niet de verkiezing van personen betreft, dan is het voorstel verworpen.6.       Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.7.       Een in de algemene vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen is beslissend.8.       Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk geschiede, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijk stemming.9.       Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of door een door deze aangewezen notulist notulen gehouden.10.   De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurder als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.  

BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING

 ARTIKEL 15Aan de algemene vergadering komen in de W.B.S.B. alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan een ander orgaan van de W.B.S.B. zijn opgedragen.  

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

 ARTIKEL 161.       De organisatie, alsmede de taken en bevoegdheden van de W.B.S.B. kunnen nader worden geregeld bij huishoudelijk reglement.2.       Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering.3.       Nieuwe bepalingen of wijzigingen in het huishoudelijk reglement treden in werking een dag na de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement heeft genomen, tenzij anders zal worden bepaald.4.       Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de wet of de statuten. 

STATUTENWIJZIGING

 ARTIKEL 171.       De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat in de te houden vergadering een voorstel tot statutenwijziging zal worden behandeld.2.       Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot staturenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.3.       Een besluit tot staturenwijziging behoeft een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden vertegenwoordigd zijn. Indien geen twee/derde van de stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, een besluit kan worden genomen, mits een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.4.       Een statutenwijziging treedt in niet werking dan nadat hierover een notariële akte is opgemaakt.  

ONTBINDING EN VEREFFENING

 ARTIKEL 181.       De W.B.S.B. wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat in de te houden vergadering een voorstel tot ontbinding zal worden behandeld.2.       Het bepaalde in lid 2 van artikel 17 is overeenkomstig van toepassing.3.       Een besluit tot ontbinding behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is.4.       Indien geen drie/vierde van de stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, een besluit kan worden genomen, mits de meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.5.       Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur van de W.B.S.B.6.       Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan de leden die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een dan door de algemene vergadering aan te wijzen doel.7.       Na de ontbinding blijft de W.B.S.B. voortbestaan voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de W.B.S.B. uitgaan moeten aan zijn worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.      

ONVOORZIENE GEVALLEN

 ARTIKEL 19In gevallen waarin deze statuten niet voorzien en ook de algemene rechtsbeginselen, de wet, het gewoonterecht en het huishoudelijk reglement zwijgen, beslist het bestuur. 
Gewijzigd op ( Sunday, 7 April 2013 )