Home arrow Regelementen arrow Regelementen arrow Huishoudelijk Regelement
Huishoudelijk Regelement PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Harrie Rosman   
Friday, 31 March 2006

Huishoudelijk reglement WBSB

Aanmelding

 

Artikel 1.

De aanmelding als lid van de W.B.S.B. dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de bond. De secretaris is gehouden het bestuur zo spoedig mogelijk van deze aanmelding mededeling te doen. Indien na ballotage geen bezwaar is tegen toelating, dan worden naam, secretariaatadres en plaats ter kennis gebracht aan de leden.

 

Artikel 2.

De aangesloten verenigingen en/of haar schutters worden geacht zich te onderwerpen aan de bepalingen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en andere reglementen, alsmede aan de besluiten van de Algemene Ledenvergadering (verder aangeduid met ALV) en het bestuur.

 

Artikel 3.

Elke vereniging verbindt zich voor het lopende boekjaar t.w. van 1 mei t/m 30 april van het daarop volgend jaar.

 

Opzegging.

 

Artikel 4.

Opzegging dient te geschieden voor het einde van het boekjaar. Voorts geschiedt beëindiging van het lidmaatschap door:

a. Opheffing van het bedrijf of instelling.

b. Wanbetaling. Wanneer een vereniging binnen 2 maanden na het ingaan het bondsjaar de verschuldigde contributie en andere afdrachten niet heeft voldaan, dan kan het bestuur tot schorsing overgaan, tot het betaald is. Is binnen een maand na schorsing niet betaald, dan wordt tot opzegging van het lidmaatschap door het bestuur overgegaan. De wanbetalende vereniging wordt alsnog belast voor het volle bedrag, vermeerderd met administratie- en incassokosten.

c. Ontzetting. 

Artikel 5.

Een schutter van een vereniging, die zich aan wangedrag schuldig maakt, kan door het bestuur tot de eerstvolgende ALV voorlopig worden geschorst. Tot bestendiging van de schorsing c.q. opzegging kan alleen worden overgegaan indien 2/3 van de op de ALV uitgebrachte stemmen zich daarover uitspreekt, nadat de betrokkenen de gelegenheid is geboden zich tegen de schorsing c.q. opzegging dan wel ontzetting te verweren.

Bestuur

 

Artikel 6.

De leiding van de bond berust bij een bestuur, bestaande uit tenminste zeven personen. Het dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, zorgt dat de normale correspondentie, betalingen en inningen gedaan worden. Indien werkzaamheden van dien aard zijn, dat uitbreiding van het dagelijks bestuur noodzakelijk is, dan kunnen er een 2e voorzitter, secretaris en penningmeester worden benoemd.

 

Artikel 7.

In de ALV worden de leden van het bestuur gekozen. De voorzitter in functie gekozen en de overige bestuursfuncties in onderling overleg.

 

Artikel 8.

De voorzitter wordt voor 3 jaar gekozen, doch is terstond herkiesbaar. De overige leden van het bestuur zijn periodiek aftredend; om beurten treden er ieder jaar 2 af. Leden van het dagelijks bestuur kunnen nimmer in hun geheel aftreden. Alle aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

 

Artikel 9.

Eenmaal per jaar, voor de aanvang van de competitie, na afloop der competitie, wordt een ALV gehouden.

Het bestuur kan bovendien, zo dikwijls als het dit nodig acht, een buitengewone ALV bijeenroepen. Het is eveneens tot zodanige bijeenkomst verplicht, indien dit door tenminste 1/10 gedeelte van de aangesloten verenigingen schriftelijk onder opgave van redenen wordt aangevraagd; deze vergadering dient uiterlijk vier weken na de datum van aanvraag te worden gehouden.

 

Artikel 10.

Het stellen van kandidaten dient voor de aanvang van de ALV te geschieden.

 

Artikel 11.

De oproeping geschiedt schriftelijk en wel tenminste twee weken van te voren. De ter vergadering aanwezige schutters zijn verplicht hun handtekening op de presentielijst te plaatsen.

Elke vereniging of instelling heeft een stem.

 Artikel 12.    

Indien een vereniging of instelling verhinderd is op de door de W.B.S.B. uitgeschreven vergadering aanwezig te zijn, dient zij dit uiterlijk 3 dagen voor de vergadering schriftelijk aan de secretaris te melden met opgave van reden.

Verenigingen of instellingen, die zonder opgave en zonder geldige redenen niet op deze vergadering verschenen zijn, kunnen door het bestuur worden beboet met een nader te bepalen bedrag.

 

Artikel 13.

In de ALV wordt op een voor alle leden bindende wijze beslist, overeenkomstig de bepalingen van artikel 14 van de Statuten.

 

Artikel 14.

Een stemming mag niet ten doel hebben uit te maken welke van twee of meer voorstellen omtrent een bepaalde persoon of zaak de voorkeur verdient.

Over elk voorstel wordt na volgorde van indiening afzonderlijk gestemd.

Amendementen kunnen staande de vergadering naar voren worden gebracht voor het voorstel in stemming komt.

 

Artikel 15.

Bij stemming over personen is hij/zij gekozen, die de volstrekte meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij/zij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

De aftredende bestuursleden dienen alle bescheiden de bond betreffend z.s.m. aan hun respectievelijke opvolgers over te dragen.

 

Artikel 16.

In de ALV wordt een financiële commissie gekozen. Deze commissie bestaat uit 3 meerjarige leden en een reservelid.

Op de ALV treed een lid af en wordt de reserve automatisch lid, terwijl opnieuw een reserve wordt gekozen.

 Artikel 17

De agenda voor de ALV moet o.m. de volgende punten vermelden:

a. vaststelling van de notulen der voorgaande ALV;

b. ingekomen stukken en mededelingen;

c. jaarverslag van de secretaris;

d. verslag van de financiële commissie;

e. behandeling en vaststelling van de rekening en verantwoording;

f. vaststelling begroting voor het nieuwe seizoen;

g. verkiezing bestuursleden;

h. benoeming reservelid financiële commissie;

i. rondvraag.

 

Taakomschrijving

Artikel 18.

De voorzitter leidt de vergaderingen. Hij/zij heeft het recht de discussie te sluiten, wanneer hij/zij meent dat de vergadering over het onderwerp voldoende is ingelicht, doch moet verdere bespreking toestaan, indien 2/3 van de aanwezige leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.

De voorzitter is de vertegenwoordiger en woordvoerder van de resp. de W.B.S.B. en bestuur bij officiële vertegenwoordigingen. Hij/zij kan, zulks hij/zij dit wil, alle uitgaande brieven en andere bescheiden, mede ondertekenen en heeft het recht de kas en het archief op ongezette tijden te controleren.

 

Artikel 19.

De penningmeester beheert de gelden van de W.B.S.B. Hij/zij draagt zorg voor het innen van de contributie, houdt van de ontvangsten en uitgaven nauwkeurig boek bij met duidelijke omschrijving, moet van alle financiële transacties deugdelijke bewijsstukken hebben en draagt zorg dat de financiële commissie bij de uitoefening van haar taak wordt bijgestaan; hij/zij houdt de ledenlijst bij. Hij/zij doet geen betaling boven € 1.500,= zonder overleg met de 1e voorzitter en 1e secretaris.

Hij/zij stort alle gelden op de bank- of girorekening van de W.B.S.B. of belegt deze op een manier, door het dagelijks bestuur te bepalen, behoudens een kasgeld van circa € 100,=.

De 2e penningmeester is belast met het beheer en verstrekken, tegen betaling, van de schietkaarten, competitieboeken e.d.

Hij/zij verricht deze werkzaamheden onder verantwoordelijkheid en toezicht van de 1e penningmeester.

 

Artikel 20.

De secretaris is belast met de correspondentie van de W.B.S.B.

Hij/zij houdt afschrift van alle uitgaande stukken en beheert het archief. Hij/zij houdt er, indien nodig wordt geoordeeld door het dagelijks bestuur, een brievenboek op na voor de inkomende en uitgaande brieven, verzorgt de convocaties voor de door de W.B.S.B. uitgeschreven vergaderingen en bestuursvergaderingen, draagt zorg voor het aanwezig zijn van een presentielijst op deze vergaderingen, notuleert (of namens hem/haar aangewezen personen) en brengt de in de ALV opgenomen besluiten ter kennis aan de leden. Tevens maakt hij/zij een verslag van het afgelopen verenigingsjaar.

 

Artikel 21.

De taak van de competitieleider(s) omvat:

a. het samenstellen van het competitierooster;

b. het bijhouden van de wedstrijdresultaten en persoonlijke gemiddelden;

c. het publiceren van de uitslagen;

d. al datgene om de competitie tot een geslaagd geheel te maken.

 

Artikel 22.

De financiële commissie heeft tot taak het nazien van de rekening en verantwoording van de penningmeester. Zij dient voor de ALV een controle uit te oefenen, e.e.a. in overleg met de penningmeester. Zij brengt verslag uit van haar werkzaamheden en bevindingen aan de ALV.

Bestuursleden mogen geen zitting hebben in de financiële commissie.

 

Artikel 23.

In gevallen, waarin over de uitleg van dit reglement twijfel bestaat, zomede in gevallen, waarin het niet voorziet, wordt door het bestuur beslist.

 

Artikel 24.

a. Door het bestuur wordt aangegeven op welke datum en tijdstip de competitieroosters e.d. moeten worden opgehaald. Indien de competitieroosters e.d. op bedoelde datum en tijdstip niet worden opgehaald wordt de overtredende vereniging een boete opgelegd van € 25,=.

b. De contributie dient uiterlijk 30 dagen nà ontvangst van de competitieroosters en rekening te worden betaald. Indien hier niet aan wordt voldaan wordt de overtredende vereniging een boete opgelegd van € 25,=.

   Dit Huishoudelijk Reglement treedt in werking op: 24-5-2002 Aldus vastgesteld in de ALV van: 23-5-2002  

    WBSB

 

 

Gewijzigd op ( Monday, 1 April 2013 )
 
< Vorige